صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1-خود مراقبتی و سالمندی
2-تغذیه و سالمندی
3-فعالیت بدنی و سالمندی
4-مراقبت های پرستاری و سالمندی
5-سلامت زنان و سالمندی
6-بیماریها و سالمندی
7-سلامت روان و سالمندی
8-توانبخشی و سالمندی
9-دهان و دندان و سالمندی
10- دارو درمانی و سالمندی
11-گذار جمعیتی و اپیدمیولوژی سالمندی
12-سوانح، حوادث و سالمندی
13- آموزش سلامت و سالمندی
14- جراحی زیبایی و سالمندی