صفحه اصلی > هزینه ای ثبت نام
.: هزینه ای ثبت نام


هزینه ثبت نام برای شرکت در کنگره کشوری سالمندی و سلامت

شیراز-13 تا 15 اسفند ماه 93

هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان تا تاریخ 30 بهمن  93 به شرح زیر می باشد:

 فوق تخصص و  تخصص: 1.000.000 ریال

پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای رشته های مرتبط با کنگره و کارشناسان : 700.000 ریال

دانشجویان و رزیدنت ها : 500.000 ریال

هزینه پرداختی شامل امتیاز باز آموزی (فوق تخصص، تخصص، پزشکان عمومی، دکترای حرفه ای رشته های مرتبط با کنگره و کارشناسان) و گواهی شرکت در کنگره برای تمامی گروه ها می باشد.

هزینه سه روز نهار کنگره: 600.000ریال (اختیاری)

ثبت نام  در کنگره بدون پرداخت وجه ثبت نام تایید نمی گردد.

جهت واریز وجه ثبت نام:

شرکت کنندگان محترم بایستی هزینه ثبت نام را به حساب شماره 5098300014 یا کارت شماره 6104337943561066 بانک ملت به نام دبیران کنگره یا کنگره سالمندی و سلامت واریز نموده و جهت تایید ثبت نام تصویر فیش یا قبض پرداختی را از طریق منوی کاربران، قسمت ارسال فایل به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

همچنین به همراه داشتن اصل فیش پرداختی در زمان برگزاری کنگره الزامی می باشد و صدور امتیاز بازآموزی مشروط به تحویل فیش پرداختی و تکمیل فرم ثبت نام در زمان برگزاری کنگره خواهد بود.

توجه: دبیرخانه همایش مسئولیتی نسبت به اسکان شرکت کنندگان محترم نخواهد داشت،نام و آدرس تعدادی از هتل های شیراز در وب سایت کنگره نشان داده شده است.