| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


*تمدید مهلت ارسال مقالات  (چکیده انگلیسی) برای آخرین بار تا 25 دی ماه*
با توجه به استقبال گسترده اساتید ، پژوهشگران ، کارشناسان و دانشجویان سراسر کشور از کنگره کشوری سالمندی و سلامت و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنگره مهلت ارسال مقالات  برای آخرین بار تا 25دی ماه تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند مقالات  (چکیده انگلیسی) خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران سایت ارسال نمایند، تاریخ فوق الذکر به هیچ وجه مجددا تمدید نخواهد گردید.

*تمدید مهلت ارسال مقالات (چکیده انگلیسی) تا 15دی ماه*
با توجه به استقبال گسترده اساتید ، پژوهشگران ، کارشناسان و دانشجویان سراسر کشور از کنگره کشوری سالمندی و سلامت و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنگره مهلت ارسال مقالات تا 15 دی  ماه تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند مقالات (چکیده انگلیسی) خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران سایت ارسال نمایند


بازگشت1393/10/01