| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


جهت دریافت خلاصه مقالات پذیرفته شده در کنگره کشوری سالمندی و سلامت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برنامه کنگره:
editor_file/daily program.pdf

  مقالات سخنرانی:
editor_file/Oral Presentation.pdf  

  مقالات پوستر:
editor_file/poster presentation .pdf


بازگشت1393/12/20