| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


کارگاه های جنبی کنگره کشوری سالمندی و سلامت با موضوعات
1-مهارت های ارتباطی با سالمندان در تاریخ 93/12/13 راس ساعت 14/30 در سالن اجتماعات ملاصدرا( در محل برگزاری کنگره)
2- اصول درمانی ورزش در سالمندان در تاریخ 93/12/14 راس ساعت 14/30 در سالن اجتماعات ملاصدرا( در محل برگزاری کنگره)
برگزار می گردد .ثبت نام در محل برگزاری کارگاه (ظرفیت محدود) انجام خواهد شد.بازگشت1393/12/10