| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبارقابل توجه مشمولين بازآموزي
شركت كنندگان بایستی قبل از برگزاری کنگره در سايت آموزش مداوم پزشكي (بازآموزي) به آدرسwww.ircme.irثبت نام كنند توجه داشته باشند كه با عنوان سمينار سالمندی و سلامت با كد شناسه 50788 ثبت نام كنندبازگشت1393/12/02